REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HAUSEN.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług dostępnych w ramach internetowego serwisu www.hausen.pl zwanego dalej "Portalem Hausen.pl" lub „Portalem”, którego właścicielem i administratorem jest MD Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń rynku nieruchomości a w szczególności reguluje zasady:
    a. korzystania z portalu (ogólne);
    b. usług: „Dodaj Ogłoszenie” - dodawania ogłoszeń Standard i Premium  oraz usług : „Wirtualny Spacer”, „Wymiarowanie”, „ Aranżacja Wnętrz”, „Profesjonalna Sesja Zdjęciowa”,    „ Pakiet  VIP” ; Usługa „ Zweryfikuj ogłoszenie przez Zespół Hausen.pl”, „Licytuj”, przedłużania czasu publikacji ogłoszeń usługa „Przedłuż”;
    c. zakładania konta Użytkownika;
    d. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń;
    e. dokonywania płatności;
    f. w zakresie dopuszczalnej treści ogłoszeń;
    g. publikacji ogłoszeń dodanych przez korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych;
    h. w zakresie kolejności wyświetlania ogłoszeń;
     i. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
     j. odstępowania od zawartych umów;
     k. odpowiedzialności MD Nieruchomości.

2. Dostęp do Portalu Hausen.pl jest możliwy za pomocą urządzeń komunikujących się z Internetem oraz posiadających ogólnodostępną przeglądarkę internetową.

3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Właściciel - spółka pod firmą: „MD Nieruchomości sp. z o.o.” z siedzibą w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 12, 25-562 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000556563;

Portal Hausen.pl albo Portal- internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Hausen.pl, prowadzony w języku polskim przez Właściciela, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej Hausen.pl;

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Hausen.pl;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą adresu e mail część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu (panel administracyjny);

Regulamin - niniejszy regulamin; 

Zespół Hausen - Właściciel;

Promocja - Właściciel w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować usługi w czasie trwania takich akcji w korzystniejszej dla Użytkownika cenie niż wskazane w Cenniku, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
 
II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU HAUSEN.PL

1. Serwis internetowy Hausen.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej za wynagrodzeniem i przez czas określony ogłoszenia dotyczącego rynku nieruchomości oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Portalu Hausen.pl, opisanych szczegółowo w punkcie III Regulaminu.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu Hausen.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

3. Właściciel jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.

4. Użytkownik, który samodzielnie ustala treść ogłoszenia odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

5. W trakcie składania zamówienia, Właściciel udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.

6. Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć Ogłoszenie z portalu, wybrać dodatkową usługę promocji Ogłoszenia lub przedłużyć czas emisji Ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji Ogłoszenia.

7. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że:
     a. W stosunku do świadczenia usługi „Dodaj Ogłoszenie” ogłoszeń Standard i Premium, „Wirtualny Spacer”, „Wymiarowanie”, „ Aranżacja Wnętrz”, „Profesjonalna Sesja Zdjęciowa”, „ Pakiet VIP”, „ Zweryfikuj ogłoszenie przez Zespół Hausen.pl”, „Przedłuż” Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy;
     b. W stosunku do usług jednorazowych, tj. usługi „Licytuj”  Użytkownik wyrazi wolę wykonania jej w całości przed upływem przysługującego mu terminu na odstąpienie od Umowy.

Szczegółowe zasady dotyczące pkt a) i b) opisano w punkcie XI ust. 1-5 Regulaminu.

8. Po zawarciu umowy w formie akceptacji regulaminu Właściciel przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

9. Po upływie okresu publikacji, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 30 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego Ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy.

10. Usługi publikacji ogłoszeń, a także pozostałe usługi świadczone przez Właściciela w ramach serwisu Hausen.pl są odpłatne. Opłatę za publikację ogłoszenia Użytkownik może wnieść za pomocą Przelewy 24-przelew internetowy.

11. Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w portalu Hausen.pl zezwala i upoważnia Właściciela na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść)

12. Właściciel chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem www.hausen.pl/micms/page/3-polityka-prywatnosci

III. CENNIK 

1. Dla ogłoszenia Standard -  50 zł brutto na okres 30 dni

2. Dla ogłoszenia Standard weryfikowanego przez Zespół Hausen - 10 zł

3. Dla ogłoszenia Premium każdorazowo indywidualnie do wyceny otrzymanej drogą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta e-mail.

4. Promocja - dotyczy "ogłoszenia standardowego" i jest oferowana na zasadach preferencyjnych przez okres 3 miesięcy. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Ogłoszenie wygasa automatycznie. 

IV. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ: USŁUGI „DODAJ OGŁOSZENIE”: DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD I PREMIUM,  USŁUGA : „WIRTUALNY SPACER”, „WYMIAROWANIE”, „ ARANŻACJA WNĘTRZ”, „PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA”, „ PAKIET VIP” ; USŁUGA „ ZWERYFIKUJ OGŁOSZENIE PRZEZ ZESPÓŁ HAUSEN.PL”, „LICYTUJ”,  PRZEDŁUŻANIA CZASU PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ USŁUGA „PRZEDŁUŻ”

USŁUGA „DODAJ OGŁOSZENIE”:
1. W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), Użytkownik powinien:
    a. zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza lub zalogować (przy kolejnym korzystaniu) na Portalu Hausen.pl
    b. w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
    c. wybrać rodzaj ogłoszenia : Standard, Premium;
    d. wypełnić formularz ogłoszenia, dodać zdjęcia w odpowiednim formacie ( samouczek znajduje się na Stronie internetowej pod nazwa – „ sprawdź jak zrobić dobre zdjęcia”;
    e. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
    f. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
    g. opłacić usługę ewentualnie wysłać ogłoszenie do wyceny;
    h. dokonać aktywacji Ogłoszenia.

2. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi Dodania Ogłoszenia jest wykonywana po upłynięciu 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w punkcie XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.

3. Ogłoszenie Użytkownika może być publikowane jako ogłoszenie Standard lub ogłoszenie Premium. Użytkownik może zawrzeć umowę na okres 30. Ogłoszenia Premium są publikowane wyżej, tj. nad ogłoszeniami Standard na liście ogłoszeń. Ogłoszenie Premium pozostanie w sekcji Premium w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (na jaki czas zawarto umowę).

4. Usługa „Dodaj Ogłoszenie” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie przelewu internetowego Przelewy 24. Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu ( pkt. III 1-4 ).

5. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Pakiet Ogłoszeń” jest wykonywana po upłynięciu 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w punkcie XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
 
USŁUGA „WIRTUALNY SPACER”
Usługa polegająca na  możliwości zapoznania użytkownika oraz osób odwiedzających portal z nieruchomością w atrakcyjnej formie graficznej w postaci animacji . Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu realizowana przez Zespół Hausen.pl

USŁUGA „WYMIAROWANIE”
Usługa ta pozwala osobie zainteresowanej zapoznać się z ilością , wielkością i układem poszczególnych pomieszczeń,  ich  orientacji geograficznej (wschód, zachód, północ, południe), a także ich zmierzenie (długość, szerokość, powierzchnia)
Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu, realizowana przez Zespół Hausen.pl

USŁUGA „ARANŻACJA WNĘTRZ”
Usługa polegająca na zaprezentowaniu nieruchomości przez architekta  przez ukształtowanie wnętrz architektonicznych obejmuje  wystrój i wyposażenie z uwzględnieniem funkcjonalności.
Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu, realizowana przez Zespół Hausen.pl
 
USŁUGA „PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA”
Usługa polegająca na wykonaniu kilku zdjęć nieruchomości przez profesjonalnego fotografa  i poddane obróbce graficznej.
Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu, realizowana przez Zespół Hausen.pl
 
USŁUGA „ PAKIET VIP”
Usługa polegająca na przygotowaniu ogłoszenia poprzez połączenie wszystkich powyższych usług tj. Przygotowanie treści ogłoszenia, usługa wirtualny spacer usługa aranżacja wnętrz usługa profesjonalna sesja zdjęciowa, usługa wymiarowanie, wycena nieruchomości, przygotowanie niezbędnych dokumentów do sprzedaży.
Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu, realizowana przez Zespół Hausen.pl
 
USŁUGA „ ZWERYFIKUJ OGŁOSZENIE PRZEZ ZESPÓŁ HAUSEN.PL”
Usługa polegająca na sprawdzeniu poprawności ogłoszenia przez Zespół Hausen pl. poprzez korektę tytułu i treści ogłoszenia, ustawienia kolejności zdjęć.
Usługa dostępna po zaakceptowaniu indywidualnej wyceny i jej opłaceniu, realizowana przez Zespół Hausen.pl.
 
„LICYTUJ”
Usługa, w ramach której sprzedający poprzez wystawienie nieruchomości do sprzedaży nieruchomości  zaprasza do składania ofert przez Użytkowników. Usługa ta nie zobowiązuje do zawarcia umowy z użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę jest jedynie zaproszeniem do składania oferty.
 
PRZEDŁUŻANIA CZASU PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ USŁUGA „PRZEDŁUŻ”
Po upływie terminu, na który została opłacona usługa dodaj ogłoszenie Użytkownik zostaje poinformowany mailem na 3 dni przed upływem terminu o możliwości ponownego opłacenia usługi przy czym przedłużenie usługi „wirtualny spacer”, „wymiarowanie”, „ aranżacja wnętrz”, „profesjonalna sesja zdjęciowa”, „ pakiet vip”, „ zweryfikuj ogłoszenie przez Zespół Hausen.pl”  jest rozumiane jako usługa dodaj ogłoszenie w zakresie ogłoszenia Standard.
 
V. KONTO

1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją ogłoszenia dostępnych w serwisie Hausen.pl wymaga utworzenia Konta.

2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu i wymaga aktywowania hasła. Każde logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/ adresu e-mail i hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik (również w ramach tzw. "pierwszego logowania").

4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu / adresu  e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy  e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Portalu wraz z informacjami o promocjach i usługach Właściciel.

6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tą zgodę.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „newsletter”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie Hausen.pl („newsletter” „ subskrypcja”) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę.

8. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Właściciel poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@hausen.pl 

VI. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ

1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Właściciel umożliwia zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć na Portalu Hausen.pl na warunkach określonych poniżej.

2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w Portalu Hausen.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w Portalu Hausen.pl Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Właściciel z zamieszczonych w serwisie Hausen.pl treści, zdjęć i filmów, bezterminowo od dnia zamieszczenia przez Użytkownika treści, zdjęcia lub filmu  poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Portalu Hausen.pl poprzez umieszczenie treści, zdjęć lub filmów w Portalu Hausen.pl Użytkownik zezwala także Właścicielowi na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w Portalu Hausen.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego paragrafu.

4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w Portalu Hausen.pl Użytkownik oświadcza, że zamieszczone treści, zdjęcia i filmy nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w Portalu Hausen.pl.

5. Jeżeli Użytkownik w tym samym czasie zamówi jednocześnie kilka rodzajów usług dotyczących tego samego ogłoszenia, będą one realizowane w następującej kolejności: ogłoszenie Premium (od najwcześniej dodanego), ogłoszenie Standard (począwszy od najwcześniej dodanego).
 
VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Płatność za świadczenie usług przez Właściciela może być zrealizowana przez Użytkownika w podanych niżej formach płatności, na zasadach szczegółowo wskazanych w pkt IV ust. 4 niniejszego Regulaminu, tj. w formie zapłaty realizowanej za pomocą systemu Przelewy 24 dla wszystkich usług.
 
VIII. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ

1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników na Portalu Hausen.pl treści, zdjęć i filmów:
    a. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
    b. przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia,
    c. zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem z pominięciem funkcjonalności Portalu Hausen.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),
    d. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt;
    e. sprzecznych z charakterem Portalu Hausen.pl.

2. Właściciel ma prawo usunięcia ogłoszenia, jeżeli stanie się ono nieaktualną ofertę.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy (wyjątek stanowią oferty działek), znaki firmowe, pliki animowane. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w miejscu przeznaczonym na umieszczenie filmu jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danej oferty nieruchomości. W szczególności zabrania się umieszczania linków do filmów, które stanowią materiał promocyjny ogłoszeniodawcy, np. reklamę agencji nieruchomości.

6. Użytkownik publikuje treści i zdjęcia na Portalu Hausen.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym punkcie.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jak również prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika oraz zablokowania na serwerach Portalu Hausen.pl ogłoszeń oraz adresów IP Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu.

8. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.

9. Niedopuszczalne jest wpisywanie ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań i inwestycji rynku pierwotnego do bazy danych rynku wtórnego, gdzie nieruchomość z rynku wtórnego rozumiana jest jako nieruchomość oddana do użytku nie później niż do bieżącego miesiąca aktualnego roku i jej właścicielem jest osoba prywatna, a nieruchomość z rynku pierwotnego jako nieruchomość nie oddana jeszcze do użytku i/lub jej właścicielem jest spółdzielnia lub deweloper.

10. Niedopuszczalne jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach lub materiałach wideo. Jedno Ogłoszenie zamieszczone na Portalu w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości.

11. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniach, w miejscu przeznaczonym na konkretne informacje (ulica, dzielnica itp.) innych treści niż przeznaczenie danego pola, np. w polu ulica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę ulicy; w polu dzielnica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę dzielnicy.

12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.

13. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu Hausen.pl i do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

14. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia którego publikacja została zlecona Właściciel narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Właściciel ma prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia i zablokowania Konta.

15. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Hausen.pl do celów komercyjnych.

16. Dane kontaktowe przy ogłoszeniu nieruchomości w Portalu Hausen.pl mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

17. Jakiekolwiek próby włamania do portalu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem Konta oraz konsekwencjami prawnymi.

IX. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenia na Portalu wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności Ogłoszenia Premium, Ogłoszenia Standard.

2. Ogłoszenia na Portalu Hausen.pl w poszczególnych sekcjach prezentowane są w kolejności dodania ich do portalu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym lub na których aktywowano w dniu dzisiejszym określone usługi będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń, które dodano później lub na których później aktywowano określone usługi. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.

3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń na podstawie następujących kryteriów: powierzchni nieruchomości, cenie, nazwie miejscowości, dzielnicy lub ulicy. Użytkownik dodatkowo ma możliwość sortowania ogłoszeń po tzw. najlepiej opisanej ofercie.
 
X. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. Użytkownik portalu Hausen.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez portal Hausen.pl świadczonej mu usługi.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta pod wybranym adresem  e-mail lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem hausen.pl/contact/ lub pisemnie drogą pocztową na adres MD Nieruchomości  Sp. z o.o. ul. Peryferyjna 12, 25-652 Kielce.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowo zgłoszonej reklamacji przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 
XI. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego tutaj. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej Hausen.pl pod adresem https://www.Hausen.pl/register/

3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Właściciela, MD Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Peryferyjna 12, 25-652 Kielce. lub na adres e-mailowy: biuro@hausen.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Właściciel niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Usługi opisane w punkcie IV Regulaminu mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika.

5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi Licytuj Usługa ta ma jednorazowy charakter i może być wykonana jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy.
 
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MD NIERUCHOMOŚCI

1. Właściciel umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Portalu Hausen.pl.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z treścią Ogłoszenia.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność do realizacji transakcji.

4. Właściciel nie odpowiada za:
    a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
    b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
    c. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń od Operatora niezależnych,
    d. przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
    e. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do Portalu Hausen.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do Portalu Hausen.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.

6. Właściciel nie odpowiada za brak dostępu do Portalu Hausen.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu Hausen.pl. Właściciel dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Portalu Hausen.pl.

8. W przypadku błędnego dodania Ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację Ogłoszenia.

9. Właściciel nie odpowiada za spełnianie przez przedmioty prezentowane w ogłoszeniach publikowanych w Portalu Hausen.pl i oznaczone informacją o treści: "Inwestycja zawiera oferty spełniając warunki programu Mieszkanie dla Młodych" kryteriów, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.10.2015 r.

2. Regulamin dostępny jest na Portalu Hausen.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać przesyłany drogą poczty elektronicznej.

3. O zmianie Regulaminu Właściciel poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu Hausen.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem , której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

 

 

 

Zmieniamy rynek nieruchomości w Polsce

X
Przekaż opinię
Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.
Możesz również przesłać wiadomość anonimowo - pozostawiając powyższe pole puste.